• 永樂大典 / [解縉等纂修 ; 姚廣孝等監修].
  • Yongle da dian / [Xie Jin deng zhuan xiu ; Yao Guangxiao deng jian xiu].