• نصب نامهٔ حضرت سیّد سُهراب.
  • Naṣab'nāmah-i Ḥaḍrat-i Sayyid Suhrāb.