• نصب‌نامۀ سید سهراب ولی
  • Nasabʹnāmah-i Sayyid Suhrāb Valī.