• نصب نامهٔ شاهان شغنان
  • Naṣab'nāmah-i Shāhān-i Shughnān.